Všeobecné podmínky zapojení zákazníka do věrnostního programu

Věrnostní program /dále jen VP/ je určen zákazníkům COOP Hořovice, družstva („Družstvo“) a členům družstva.

Účelem je vytvoření atraktivních podmínek pro stálé, pravidelně nakupující zákazníky.

Zákazník prostřednictvím zákaznické karty /dále jen ZK/sbírá body na svůj osobní bodový účet a za nasbírané body využívá nabízené výhody. Do VP se může zapojit fyzická osoba starší 18 let včetně, která řádně a pravdivě vyplní, podepíše a odevzdá registrační formulář do VP. Z VP jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na zapojení do VP není právní nárok. Zapojení zákazníka do VP vzniká v okamžiku předání řádně vyplněného registračního formuláře a převzetí ZK, kterou zákazník obdrží zdarma. Karta nabývá platnosti okamžikem jejího vydání a zákazník může získávat body.

Odevzdáním řádně vyplněného registračního formuláře zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s legislativou EU pro zpracování osobních údajů. Družstvo nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v registračním formuláři. ZK je platná ve všech prodejnách COOP Hořovice, družstva a Rokycanské družstevní společnosti s.r.o.

Informace a pravidla naleznete na www.coophorovice.cz a v tabletech na prodejnách. Karta je opatřena EAN kódem, je nepřenosná a zůstává majetkem družstva.

Na každého zákazníka / člena je vystavena pouze jedna karta. Platnost ZK je na dobu neurčitou. V případě, že zákazník při nákupu nepoužije kartu po dobu 24 měsíců, může družstvo ZK zrušit.

Platnost bodů získaných nákupy je 12 měsíců od jejich získání, po uplynutí této doby budou body nulovány. Za každý nákup v prodejnách Družstva v hodnotě nejméně 10,-Kč budou na ZK připsány body tak, že za každých 10,- Kč hodnoty nákupu bude připsán 1 bod. Body se nepřipisují při nákupu cigaret a dalšího tabákového zboží, vratných obalů, dobíjecích kuponů, popř. dobití telefonů u pokladny, platbu složenek a dalších platebních transakcí a služeb SAZKA, a na nákup dalšího zboží, které si družstvo vyhrazuje určit po předem uvedené informaci na www.coophorovice.cz

Člen se zavazuje informovat družstvo o případných změnách údajů uvedených v registračním formuláři, a to prostřednictvím pracovníků prodejny nebo doporučeným dopisem na ústředí Družstva. Zákazník může při ztrátě karty požádat o zablokování a převod nastřádaných bodů. Případné škody vzniklé v důsledku zneužití ZK neoprávněnou osobou nese výlučně zákazník. Jakákoli odpovědnost Družstva za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou ZK je vyloučena.

V případě vrácení již zakoupeného výrobku v rámci reklamace budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny. V případě vrácení zboží zakoupeného na čerpání bodů v rámci oprávněné reklamace budou body čerpané na nákup tohoto výrobku automaticky na ZK vráceny. Družstvo si vyhrazuje právo nezapočítat nebo odečíst z účtu zákazníka body získané v rozporu s těmito podmínkami. V případě dosažení dostatečného množství bodů na ZK je zákazník oprávněn využít nabídky výhodných nákupů na vybraných výrobcích v daném období. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel. O všech případných reklamacích, námitkách či sporech v souvislosti s VP rozhoduje s konečnou platností Družstvo. Zákazník může kdykoli zrušit zapojení ve VP formou vrácení ZK na kterékoli prodejně Družstva. Družstvo je oprávněno zrušit zapojení zákazníka do VP, u kterého je důvodné podezření na porušení těchto Podmínek. Okamžikem zrušení z jakéhokoli důvodu se ruší všechny dosud nasbírané, avšak nečerpané body. Ve všech výše uvedených případech právo na opětovné přihlášení do Věrnostního programu zůstává zákazníkovi zachováno.

Závěrečná ustanovení

Družstvo si vyhrazuje právo VP kdykoliv bez náhrady ukončit.

Družstvo je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky, o jejich změně bude zákazník informován na www.coophorovice.cz, změny jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění.

Poté, co nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že zákazník se změnou Podmínek souhlasí okamžikem použití karty při platební transakci v prodejnách družstva.

Tyto Všeobecné podmínky zapojení do Věrnostního programu jsou platné a účinné od 15.9.2016.

Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů k VP a k marketingovým účelům

Zákazník podpisem registračního formuláře uděluje družstvu po dobu trvání jeho zapojení do VP souhlas s tím, aby shromažďovalo a dále automatizovaně zpracovávalo údaje o jeho nákupech a čerpání výhod VP a osobní údaje v rozsahu uvedeném na formuláři, to vše za účelem poskytování zákaznických výhod (slev, služeb, informací) a zajištění evidence VP.

Podpisem formuláře zákazník stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné. Bere také na vědomí, že údaje o jeho osobě mohou být zpřístupněny ev. sdíleny s těmi dalšími subjekty, u nichž to je pro zpracování údajů nezbytné, nebo kteří jsou partnersky napojeni na VP.

Zákazník souhlasí s využitím údajů, které poskytl pro zasílání obchodních sdělení a informací. Účelem a právním důvodem pro zpracování je kontrakt, shromažďování bodů za nákupy na bodový účet zákazníka u správce a jejich využití zákazníkem na nákupy s benefitem (dle aktuální nabídky). Osobní údaje budou uloženy po dobu využívání VP. V případě ukončení účasti ve VP budou údaje vymazány do 1 roku.

Zákazník má právo požadovat od COOPu /správce/ přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Souhlas je dobrovolný a zákazník má právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Osobní údaje jsou požadavkem a podmínkou účastí ve VP, pro účel kontraktu je nutné je uvést do přihlášky, bez poskytnutí osobních údajů nemůže být zákazník zařazen do VP. V rámci realizovaných nákupů zákazníkem dochází k automatizovanému rozhodování, načítání bodů nebo odečítání, účelem je poskytování věrnostních výhod; dochází k marketingovému zpracování, analýze a profilování s cílem přizpůsobit nabídku potřebám zákazníka a ke zkvalitnění služeb.

Správce osobních údajů: COOP Hořovice, družstvo, sídlo Palackého nám. 200, 268 40 Hořovice, email: coop@coophorovice.cz, tel. 311548744.

NAHORU